ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบไหนให้โดนใจผู้บริโภค

ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบไหนโดนผู้บริโภค

ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบไหนให้โดนใจผู้บริโภค ในยุคปัจจุบันมนุษย์มีการคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย ทำให้บรรจุภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งห่อหุ้มสินค้าเพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย แต่บรรจุภัณฑ์จะต้องช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสดใหม่ สวยงามและถูกสุขลักษณะอนามัย มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานสำหรับบุคคลในทุกวัย และต้องคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์ หรือ แพ็กเกจจิ้ง เปรียบเสมือนประตูด่านแรกที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เป็นเครื่องมือการตลาดที่ช่วยสร้างแบรนด์ และสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้วี.เค.พลาสติก ขอแนะนำการประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อทุกคน

เป็นที่ทราบกันว่าหลายประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงจะต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย โดยที่ยึดความสะดวกสบายของผู้สูงอายุเป็นหลัก การออกแบบจะเน้นหลัก 9 ข้อ คือ เข้าใจได้ง่าย รับรู้ง่าย ถือง่าย ใช้แรงน้อยในการเปิด หยิบง่าย เก็บง่าย ศึกษาสมบัติง่าย ทิ้งง่าย และมีความปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในวัยทำงานนั้น ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบก็จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นแบบที่พกพาได้สะดวกมีน้ำหนักเบา เดินไปรับประทานไปได้

เลือกโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างไรดี

2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ หรือการทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้ออาหารเพื่อมาบริโภคว่าสะอาดและปลอดภัย นวัตกรรมในด้านนี้ถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ได้แก่

  • บรรจุภัณฑ์ฉลาด เช่น การนำฉลาก RFID มาใช้เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูลตั้งแต่ที่มาต่าง ๆ ของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต แหล่งที่ผลิต วันเดือนปี อายุการเก็บรักษา หรือข้อมูลโภชนาการอื่น ๆ การนำฉลากที่สามารถบอกถึงความสดของอาหารที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ ฉลากเปลี่ยนสี ที่จะมีการตรวจสอบแบบตลอดเวลา ถ้าหากอาหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเช่น มีการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของเชื้อโรคภายในอาหารนั้น ฉลากก็จะมีการเปลี่ยนสีไปจากเดิม เช่น จากสีเหลืองไปเป็นสีน้ำเงิน ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารที่ซื้อไปมีความปลอดภัยที่จะนำไปบริโภคได้
  • บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการใส่วัสดุที่จะสามารถลดจำนวนหรือต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย หรือใส่สารดูดความชื้นหรือดูดก๊าซชนิดต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ผลไม้หรืออาหารเน่าเสียได้เร็วขึ้น เป็นต้น ซึ่งถ้าหากว่ามีตัวช่วยเหล่านี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ก็จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าอาหารนั้น ปลอดภัยมีอายุการเก็บที่นานโดยที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียมาทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือ คุณภาพของอาหารไม่ด้อยลงไปจากเดิม
  • บรรจุภัณฑ์สมาร์ท เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่มีความสามารถในการควบคุมสมบัติของวัสดุนั้น ๆ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือจากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น self-healing polymer materials เป็นวัสดุที่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่ถูกทำให้เสียรูปไป โดยจะมีสารที่จะเป็นตัวช่วยรักษา ที่จะทำให้วัสดุสามารถกลับคือสู่สภาพเดิมได้ ก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถทำหน้าที่ในการปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายหรือปนเปื้อนจากเชื้อโรคภายนอกได้

ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบไหนโดนผู้บริโภค

3. บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตจะต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะพยายามเลือกใช้วัสดุให้บางลงหรือมีน้ำหนักน้อยลงแต่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้มีสมบัติในการเก็บรักษาดีเท่าเดิม หรือไม่ก็จะใช้วัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้

4. บรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค

หรือมีความโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นส่วนตัว เช่น การพิมพ์ชื่อของตัวเองหรือบุคคลที่เราต้องการระบุชื่อลงบนเครื่องดื่มโค้กกระป๋อง ซองมันฝรั่งเลย์ ที่มีแคมเปญให้สามารถออกแบบซองด้วยตัวเอง การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการผลิตในระยะยาวแต่สามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นยอดขายได้ในโอกาสต่าง ๆ ได้

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นคือ ผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะใช้แนวคิดเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดโดยนำหลักการของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์และพยายามลดการใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

สำหรับใครที่สนใจอยากจะออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือผลิตบรรจุภัณฑ์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกกับใคร ให้วี.เค. พลาสติก เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้กับคุณ ซึ่งเรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับคุณ

หากสนใจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่โทร.02 529 5961 หรือทางเว็บไซต์ vkplastic.com

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ : smethailandclub.com